Rasim Deli? osu?en na tri godine zatvora

Ispis

Sudsko vije?e Hakog tribunala danas je ve?inom, uz neslaganje suca Molota, osudilo biveg komandanta Glavnog taba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Rasima Deli?a na tri godine zatvora.

U tu kaznu ?e, re?eno je pri izricanju presude, biti ura?unato 488 dana koliko je Deli? proveo u pritvoru.

Ova presuda se odnosi na ta?ku 2 optunice protiv Rasima Deli?a, koja ga tereti za "okrutno postupanje kao prekraj pravila i obi?aja ratovanja, vezano za deavanja u selu Livade i logoru Kamenica iz jula i augusta 1995. godine.

Sudsko vije?e jednoglasno je oslobodilo Rasima Deli?a ta?ke 1 optunice "ubistvo kao krenje pravila ratovanja i ta?ke 2 "okrutno postupanje kao prekraj pravila i obi?aja ratovanja, vezano za doga?aje u selu Bikoi iz 8. juna 1993., kao i za doga?aje u Kestenu i logoru Kamenica iz septembra 1995. godine.

Hako tuiteljstvo je optuilo Deli?a za krenje zakona i obi?aja ratovanja, odnosno da je po komandnoj odgovornosti kriv za ratne zlo?ine koje su navodno po?inili pripadnici odreda "El-mudahidin 8. juna 1993. godine nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i civilima u selu Maljine kod Travnika i zarobljenim srpskim vojnicima i civilima 22. jula te 11. septembra 1995. u Vozu?i.

Rasim Deli? je dvije i po godine rata bio na ?elu Glavnog taba (Generaltaba ARBiH). Jedan je od najviih vojnih zapovjednika kome se sudi pred Me?unarodnim sudom po optubama za odgovornost nadre?enog za krivi?na djela ubistva i okrutnog postupanja.

Su?enje je po?elo 9. jula 2007. Tuiteljstvo je glavno izvo?enje dokaza zavrilo 10. januara 2008. nakon to je pozvalo 52 svjedoka i predo?ilo nekoliko stotina dokumenata. Tokom izvo?enja dokaza tuiteljstva Vije?e je odralo dva pretresa o dokazima u Sarajevu na Sudu BiH, to su i prvi pretresi koji su odrani izvan sudnica MKSJ-a u Haagu.

Vije?e je 26. februara ove godine donijelo presudu kojom je Deli?a oslobodilo 3. ta?ke optube, koja ga je teretila po komandnoj odgovornosti jer nije preduzeo nune i razumne mjere da sprije?i silovanje triju ena koje su po?inili njegovi pot?injeni u logoru Kamenica. Me?utim, Pretresno vije?e je bilo miljenja da postoji osnova za osudu Deli?a po ostalim ta?kama: za ubistvo i okrutno postupanje.

Izvo?enje dokaza odbrane je po?elo 4. marta 2008. i trajalo je do 21. aprila 2008. Odbrana je pozvala 11 svjedoka.

Vije?e je pozvalo jednog svjedoka. Zavrne rije?i su odrane 9. i 10. juna 2008., kada je tuiteljstvo zatrailo da Deli?u bude izre?ena kazna od 15 godina zatvora, a odbrana osloba?aju?u presudu.

Tokom 15 godina otkako je uspostavljen Me?unarodni sud je podigao optunice protiv 161 osobe za teke povrede me?unarodnog humanitarnog prava po?injene na prostoru bive Jugoslavije od 1991. do 2001. godine. Postupci protiv 115 osoba su okon?ani.

Rasim Deli? ?e ostati u pritvoru pri Tribunalu dok ne bude premjeten u dravu gdje ?e odsluiti svoju kaznu.

sarajevo-x.com