Ispis

Oko 4 hiljade u?esnika, danas je iz Nezuka krenulo na tradicionalno pjea?enje, mar stazama kojim su se Srebreni?ani u julu 1995. godine probijali ka Tuzli, trae?i spas nakon pada Srebrenice, zati?ene zone Ujedinjenih naroda.

 

Tokom trodnevnog pjea?enja, posjetit ?e lokacije masovnih grobnica i evocirati uspomene na stradanje Bonjaka prilikom povla?enja iz Srebrenice. Kao i svake godine od kada se organizira Mar mira jedan od preivjelih srebreni?ana Reid Dervievi? dolazi u Nezuk kako bi proao istim putem koji je bio njegov spas 95 godine. Kae kako ?e u?estovati u ovom Maru sve dok ga noge budu sluile jer eli makar na taj na?in biti blie bratu, brati?ima, amii i amidi?ima koji su nestali u julu 1995 godine. Kora?anje od Nezuka do Poto?ara za njega ima posebnu vrijednost.

Reid se sa suzama u o?ima prisje?a trenutnka kada je nakon 7 dana pjea?enja e?era dospio u Nezuk na oslobo?enu teritoriju. Ipak, u isto vrijeme je sretan jer sa njim korak uz korak ide bh. mlade.U?esnici maa doli su iz svih krajeva nae zemlje. Veliki je broj onih koji su doli iz drugih evropskih ali i prekookeanskih zemalja, poput SAD-a i Australije. Elvedin Bekti? doao je iz Londona kako bi prisustvovao denazi svog dajde.

Organizacija ovogodinjeg Mara mira ne razlijuje se mnogo u odnosu na one iz predhodnih godina stim da organizatori svake godine nastoje uvesti neke novine. Za danas su na mjestima odmora predvi?ena dva historijska ?asa na kojima ?e govoriti preivjeli srebreni?ani. Ovakav na?in prisje?anja na genocid jedan je od primarnih ciljeva Mara.Za sve u?esmike mara, kao i svake godine obezbije?eno je no?enje u atorima, hrana i medicinska pomo? za koju su osim aktivista Crvenog kria zaduene i ambulante hitne pomo?i iz op?ina sa podru?ja Tuzlanskog kantona.