Preporodovci Tuzlanskg kantona boravili u Turskoj

Ispis

Predstavnici op?inskih drutava BZK Preporod sa podru?ja Tuzlanskog kantona bili su prethodnih dana u posjeti Turskoj, gdje su 4 dana imali nezaboravno druenje sa Bonjacima koji ive u Istanbulu. ?lan delegacije bio je i Munir Kahrimanovi?, predsjednik BZK Preporod Sapna.


Cilj posjete bio je uspostava kontakata i kulturne saradnje sa naim ljudima koji ive u ovoj prijateljskoj dravi. Kontakti su uspostavljeni zahvaljuju?i Hamdiji Hodi?u, podpredsjedniku BZK Preporod Doboj Istok, i njegovom sestri?u Bekimu Muftarevi?u, poznatom novinaru turske televizije TRT, koji je nedavno 26 sati uivo realizirao prenos iz Poto?ara. Preporodovci su bili gosti dva udruenja Bosna Sandak, jednog koje se nalazi u evropskom dijelu Isatanbula, koje predvodi Zahid Bujubajrak, i onog u azijskom dijelu, na ?ijem ?elu se nalazi Maruf Arslanar. I jedni i drugi su se trudili da se gosti to udobnije osje?aju.

- Kada je rahmetli Alija Izetbegovi? dolazio u Tursku i pitao koliko ima Bonjaka u Turskoj, odgovoreno mu je da ima 70 miliona. Time se htjelo re?i da Turci Bonjake smatraju svojom bra?om. Turska bi, da moe, Bosnu u njedra stavila, kazivao nam je Zahid Bujubajrak. Zahvaljuju?i Safetu Erdemu, koji se nalazi na?elu Fondacije Prijatelji Bosne i Hercegovine, preporodovcima je omogu?eno krstarenje Bosforom.

Husejn Kansu, Bonjak koji je u tri mandata bio ?lan Turskog parlamenta i koji ima turisti?ku agenciju Zambak, ponajvie se potrudio u vezi sa organizacijom posjete preporodovaca Istanbulu. Svo vrijeme na usluzi su bili i Amela Zahovik, iz Agencije "Mundijal", te Refik Akova (Sijari?), koji je nedavno dobio Plaketu Grada Sarajeva. Naravno, predstavnici Preporoda su obili Aja Sofiju, Sultan Ahmedovu ili Plavu damiju, Top kapiju, Kapali ?ariju, Ejubovu damiju gdje se nalazi turbe Mehmed-pae Sokolovi?a i drugih znamenitih Bonjaka iz Osmanskog carstva. Na kraju posjete je dogovoreno da se kulturna saradnja nastavi, naro?ito u oblasti jezika jer mla?i zaboravljaju jezik. Gosti iz Tuzlanskog kantona su ponudili doma?inima da u svojim ku?ama ugoste 50-ak njihove djece koja bi tokom 15-todnevnog druenja sa djecom u Bosni u?ila bosanski jezik.

- Bilo je predivno. Istanbul, ili Stambol, kako Turci kau, je prelijep grad. Ima 16 miliona stanovnika, skoro kao 4 Bosne. Prostire se na dva kontinenta. Ima 3600 damija. Grad je moderan, ali ima dosta sa?uvanog orijalntalnog. Narednih dana namjeravam napisati putopis u kojem elim sa?uvati uspomene na boravak u ovom carskom gradu, kazao je Fahrudin Sinanovi? predsjednik BZK Preporod Kalesija.

 

Sa gospodinom Husejnom Kansuom delegacija Preporoda bila je gost na ve?eri u ku?i Tur?ina Muhameda ?amila Berseda koji je u vojsku ispra?ao sina Selima. Dva dana nakon posjete doma?in je imao teku saobra?ajnu nesre?u. Automobil mu je potpuno uniten, a on je, nekim ?udom, ostao iv. Husejnu Kansuu se kasnije zahvaljivao to mu je doveo goste u ku?i koji su ga, kako je kasnio rekao, spasili svojim dovama i eljama da njega i njegovu porodicu prati sre?a.

kalesijske-novine.com