Potpisan ugovor o rekonstrukciji puta Han-Rami?i

Ispis


Na?elnik op?ine Sapna Ismet Omerovi? i direktor preduze?a Ko?anj-prom iz Zvornika potpisali su ugovor o izvo?enju radova na rekonstrukciji kolovoza na lokalnom putu Vitinica (Han)-Rami?i u duini od 394 metra.

Ukupna ugovorena cijena radova na rekonstrukciji ovog puta iznosi 70.127,00 KM od ?ega je 60 % u?e?e Op?ine, a 40 % u?e?e gra?ana. Rok za zavretak radova po ugovoru je 40 dana od dana uvo?enja izvo?a?a u posao.