Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Puteve ?e zimus ?istiti Eniks Neri
 
 

Puteve ?e zimus ?istiti Eniks Neri

Ispis
U Op?ini Sapna potpisan je ugovor o zimskom odravanju lokalnih i nekategorisanih puteva na podru?ju op?ine Sapna, za sezonu 2012/2013.godina. Ugovor su potpisali Op?inski na?elnik Ismet Omerovi? i Nurdin Husi? direktor firme Eniks Neri iz Sapne, koja je nakon provedenog postupka javne nabavke izabrana za izvrioca usluga zimskog odravanja puteva.

Prema potpisanom ugovoru, odravanje puteva obuhvata slijede?e putne pravce: Nezu?ki put - Nezuk, Raskrsnica Nezuk Zaseok, Nezuk kola Baljkovica, Nezuk Horki?i, Nezuk Podku?ina, Nezuk Izbjegli?ko naselje, Put Nezuk Vrla strana, Centar Kraljevi?i, Centar (Stara pijaca) Svrake, Kraljevi?i Put Suple?e, Sapna Kobili?i Me?e?a Mramorje, Kobili?i Kosa, Me?e?a Deki?i, Me?e?a Grabovci, Trafo stanica uje arci, Gornja Sapna (Grabovci) Mahala, Vitini?ki put Han Selimovi?i - Kova?evi?i, Vitinica Br?aci Han?eli?i, kola Vitinica Krstac, Vitinica Gaj, Vitinica Rami?i i Put Rami?i Marni?i, u ukupnoj duini od 37,9 km.

Ukupna vrijednost uluga zimskog odravanja puteva iznosi 41.620,50 KM, a podrazumijeva: pripremu navedenih putnih pravaca za zimsko odravanje prije snijenih padavina, koja se odnosi na ?i?enje ahti, slivnika i rigola, obiljeavanje puteva i objekata ( ahti, slivnika, ograda, potpornih zidova i mostova odgovaraju?im letvama (orjentirima), te uklanjanje (?i?enje) snijega i leda sa saobra?ajnih povrina i posipanje odgovaraju?im materijalom (ljaka i kamen).

Tekst: Op?ina Sapna
 
 
 
 

CB Login