Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
U Bosni i Hercegovini minama su zaga?ena priblino 1.394 kvadratna kilometra povrine na poznatih 10.577 lokacija. Prema podacima BH MAC-a (Bosnia and Herzegovina Mine Action Centre) i MICC-a (Mines Information Coordination Cell) jo uvijek je 212.000 neaktiviranih mina i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava.

?esto smo svjedoci stradavanja stanovnika nae zemlje kao posljedicu aktiviranja protutenkovskih ili protupjeadijskih mina.

Iz potrebe za prevencijom takvih i sli?nih doga?aja pripadnici EUFOR-a su za sapanjske srednjokolce organizirali predavanje s ciljem da ih informie o opasnostima kojima su izloeni posebno zbog prostora na kojem ive jer je zaga?enost minama na prostoru op?ine Sapna velika.

Uz prilago?enu prezentaciju pripadnici euforovog Tima za vezu i osmatranje u Bratuncu, poru?nik Volf Hubert (Wolf Hubert), narednik efer Bernhard (Schfer Bernhard) i certificirani instruktor za zatitu od NUS-a Sr?an Pani? su u?enicima govorili o na?inima prepoznavanja mina kako bi bili u stanju spasiti sebe i druge.

- Ovo je nastavak saradnje EUFOR-a sa lokalnim zajednicama u BiH, tokom koje pruamo podrku u deminiranju, informiranju javnosti ili obezbje?ivanju topografskih karata o rasprostranjenosti mina. Najvie sara?ujemo sa deminerima, vatrogascima i Civilnom zatitom i tom smo saradnjom zadovoljni, isti?e poru?nik Hubert.

Ina?e, minama najugroenije kategorije stanovnitva su demineri, djeca i lovci a Hubert najavljuje i edukaciju sapanjskih lovaca iako se ve?ina njih u ratnom periodu upoznala sa ovim ubojnim sredstvima. 
 
 
 

CB Login