Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Dan jabuke i pekmeza 2012.
 
 

Dan jabuke i pekmeza 2012.

Ispis

Mjeovita srednja kola Sapna je i ove godine bila organizator i doma?in manifestacije pod nazivom Dan jabuke i pekmeza. Ovogodinja, tre?a po redu, manifestacija je odrana u dvoritu kole a po?ela je defileom mladih u narodnoj nonji kroz sapanjske sokake.

 

Tokom dana bili su izloeni uzorci doma?e jabuke, proizvodi od jabuke, ali i alati za tradicionalno spravljanje jabu?nog soka i pekmeza.

- Naa sredina obiluje zasadima vo?a pa je zna?aj ovakve manifestacije tim prije ve?i jer samo ako mi sami budemo promovirali jabuku kao nau tradicionalnu vrijednost moemo o?ekivati da budemo prepoznati takvima u znatno irim okvirima, kazao je na otvaranju Admir Selimovi?, direktor kole.

Nakon otvaranja i kulturno-zabavnog programa koji su izveli ?lanovi KUD "Merak" uprili?en je okrugli sto posve?en jabuci i pekmezu, a promotori Jusuf Omerovi? i Velid Bei? su govorili o historijskom kontekstu razvoja i raznolikosti jabuka ovog podneblja. Bilo je i govora o razli?itim projektima koji se odravaju u ovoj obrazovnoj ustanovi a koji za cilj imaju popularizaciju jabuke - kraljice vo?a.

Manifestaciji su prisustvovali i federalni ministar obrazovanja Damir Mai?, pomo?nica ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Mersija Jahi?, direktor PPZ-a TK Adem ehidi?, savjetnik u PPZ-u Hariz Agi?, ministar za raseljena lica i izbjeglice Sead Hasi?, poslanici u Domu naroda Federacije BiH Hajrudin Be?irevi?, Mehdin Selimovi? i Ramiz Zahirovi?, na?elnik Ismet Omerovi? i poslanik u Skuptini TK Senad Ali?.


 
 
 
 

CB Login