Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
U Lova?kom drutvu HUSI? MUSTAFA ?EKTALO u posljednje vrijeme vodi se niz aktivnosti. Najzna?ajnije se odnosi na ure?enje lova?kog doma i otvorenje sezone na srne?u divlja?.

Od juna je otvoren lov ne srne?u divlja? i bit ?e otvoren do 2. septembra, nakon ?ega ?e uslijediti lov na lisicu, divlju ma?ku, divlju svinju i zeca od 14. oktobra i trajat ?e do 6. januara 2013. godine. Godinjim planom gazdovanja predvi?en je odrstrijel 19 komada srne?e divlja?i a od toga broja do sada ih je ustrijeljeno ve? 14.

Treba se ista?i da su vrijedni lovci uredili prizemlje lova?kog doma koji se nalazi kod Zelenog vijera na ulazu u Sapnu, u kojem je otvoren i restoran. Od prije nekoliko dana i plato ispred doma je asfaltiran pa svi koji dolaze u Sapnu prvo to ?e vidjeti je upravo glavna adresa sapanjskih lovaca.

Lova?ko drutvo HUSI? MUSTAFA ?EKTALO Sapna, ina?e, egzistira od 12.08.1993. godine i gravitira prostorima Op?ine Sapna. Drutvo je rad po?elo sa najteim trenutcima ratnih dejstava. Od dana formiranja pa do danas drutvo se svakog dana pove?avalo tako da sada broji oko 300 ?lanova, od toga je 25 po?asnih.

Pokriva lovnu povrinu od oko 14 000 ha. Od toga je lovno produktivna povrina od oko 10 000 ha. Lovite ima brdsko-planinski karakter u kojem je zastupljena srne?a divlja?, zec, divlja svinja, lisica, ma?ka, kuna, jazavac, u maloj mjeri medvjed, vuk i fazan.

Iz drutva kau da je krivolov sveden na minimum uz otvorena s tim da postoje nerijeena pitanja sa lovcima iz Teo?aka koji vre lov na prostoru koji pokriva ovo lova?ko drutvo.Foto: M.B. i Facabook
 
 
 
 

CB Login