Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne
 
 

Ispis
Iz sapanjskog naselja Nezuk 8. jula ove godine oko 8.000 u?esnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta krenut ?e na trodnevno pjea?enje do Poto?ara trasom dugom 110 kilometara, kojom su podrinjski Bonjaci u julu 1995. spaavali ivote.

Radi se o osmom Maru mira, koji se svake godine odrava povodom obiljeavanja godinjice genocida. U?esnici ?e pjea?iti stazama na kojima su mnogobrojni Podrinjci ubijeni, gdje su prona?ene najve?e grobnice u BiH, a bit ?e odrani i historijski ?asovi.

Pripreme idu po planu. Obili smo trasu i dogovorili mjesta no?enja. to se ti?e registracije u?esnika, to je ove godine malo izmijenjeno. Dakle, odredili smo osobe koje ?e ljude registrirati po op?inama. Podrku Oruanih snaga BiH imamo i ove godine. Ni ove godine ne?e biti distribucije hrane. S obzirom na to da su velike vru?ine, sa dvije cisterne ?emo poja?ati vodu", kazao nam je Muhamed Durakovi?, vo?a Mara mira 2012, dodaju?i da ?e se ove godine koloni na jednom dijelu priklju?iti Patrick Moon, ameri?ki ambasador u BiH, mnogobrojni na?elnici op?ina, ali i drugi gosti.

Prole godine na Maru je u?estvovalo 7.500 ljudi. S obzirom na to da popularnost ovog pohoda raste, Durakovi? o?ekuje da ?e ove godine biti gotovo 8.000 u?esnika.

Dolazak ljudi ?e zavisiti i od vremenskih uslova. Me?utim, to se sigurnosti ti?e, mi smo poduzeli sve mjere propisane zakonom. Formirani su tabovi i u RS-u i u Federaciji. Pododbor za sigurnost, na ?ijem ?elu je Himzo Selimovi?, rukovodi svim aktivnostima", rekao nam je Durakovi?.

On je podsjetio sve u?esnike Mara mira da je put od Nezuka do Poto?ara ujedno i put na denazu rtvama genocida. Zbog toga, ali i zbog samog zna?aja Mara, pozvao je sve u?esnike, pogotovo mla?e generacije, da se pridravaju kodeksa ponaanja.
Oslobo?enje
 
 
 
 

CB Login