Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Kantonalna vlast pokazuje sve ve?u nesposobnost
 
 

Kantonalna vlast pokazuje sve ve?u nesposobnost

Ispis
Nakon implementacije izbornih rezultata iz 2010. godine u Tuzlanskom kantonu i inauguriranja Vlade TK-a, dolo je do osjetnog smanjenja priliva pomo?i bora?koj populaciji sa podru?ja Op?ine Sapna.

Naime, u 2011. godini okon?an je postupak odobravanja bespovratnih nov?anih sredstava za pomo? u rjeavanju stambenih potreba a pripadnicima bora?ke populacije sa nae op?ine odobrena su sredstva u iznosu neto viem od 200.000,00 KM. Obi?no su ova sredstva bila realizovana do kraja budetske godine u kojoj su i odobrena ali ovaj put se to nije desilo. U 2011.godini kasnilo se i sa objavljivanjem Javnog oglasa za dodjelu stipendija u?enicima srednjih kola i studentima a na Javni oglas koji je raspisan tek pred sami kraj 2011. godine, ne kao do sada odmah na po?etku kolske/akademske godine, prijavio se veliki broj aplikanata sa prostora nae op?ine.

Za vie od 150 u?enika i studenata sa prostora op?ine Sapna, resorno ministarstvo je prema preliminarnoj rang listi odobrilo stipendije a radi se o sredstvima koja ukupno iznose oko 150.000,00 KM samo za u?enike i studente sa prostora op?ine Sapna. I nakon tri mjeseca jo uvijek nisu utvr?ene kona?ne liste a samim time kasni i realizacija sredstava predvi?enih za te namjene koja je u prethodnim godinama obi?no po?injala prije zavretka budetske godine. Nekoliko desetina zahtjeva za razne vidove pomo?i pripadnicima bora?ke populacije je odobreno krajem 2011. i po?etkom 2012. godine ali uplate sredstava po tim rjeenjima i nakon tri mjeseca nema pa je i na taj na?in 10-15.000,00 KM jo na ?ekanju.

Kasni i realizacija besplatne podjele markica premije zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu, koja je u prethodnim godinama obi?no po?injala krajem januara a zavravala se do kraja marta, pa je upitno kome i zbog ?ega ?e se ove markice dijeliti moda sredinom ili krajem godine. Borci i ?lanovi njihovih porodica po Zakonu su oslobo?eni u?e?a u ostvarivanju zdravstvene zatite i u prethodnim godinama ovo pravo je ostvarivalo vie od 3.200 boraca i ?lanova njihovih porodica.

Dakle i u ovom segmentu borci sa prostora Op?ine Sapna su trenutno zakinuti za vie od 60.000,00 KM. Pitamo se da li ?e Vlada TK-a u skorijem roku uspjeti realizovati svoje obaveze iz 2011. godine ako se zna da gotovo iste dolaze i u 2012.godini, ili ?e ova Vlada jednostavno izvriti prolje?no obrezivanje grana koje vie ne cvjetaju.
 
 
 
 

CB Login