IspisU predizborno vrijeme ne?emo se uputati u ocjene kandidata i predizborne utakmice na podru?ju nae op?ine ali prenosimo intervju sa evalom ehi?em, kandidatom Nae stranke za na?elnika op?ine Kalesija.

 

ehi? je donedavno bio predsjednik AMOK-a (Asocijacija mladih op?ine Kalesija, op.a) i aktivista u razli?itim aktivnostima organizacija civilnog drutva i upravo je to glavni razlog zato i na sapna.ba objavljujemo pomenuti intervju, budu?i da na portal okuplja mlade ljude.

O ehi?u na oficijelnoj stranici Nae stranke:

eval ehi? je ro?en 1983. godine u Kalesiji, gdje je zavrio osnovnu kolu. Srednju ekonomsku kolu zavrio je u Tuzli, gdje zavrava studij ekonomije. U Kalesiji je 2003. godine osnovao Asocijaciju mladih op?ine Kalesija (AMOK), gdje je do 2006. bio ?lan Upravnog odbora, a poslije i predsjednik iste organizacije. U 2006. godini osniva lokalni ogranak nevladine organizacije GROZD (Gra?ansko organizovanje za demokratiju), a od 2007. je i predsjednik lokalne organizacije GROZD-a. Osniva? je i ?lan skuptine Regionalne omladinske mree za lokalni razvoj (ROM za LR), koju sa?injavaju omladinske organizacije iz Tuzle, Kalesije, Osmaka, Zvornika i Sapne. Kao ?lan grupe za podrku i koordinator radne grupe Sigurnost mladih i kultura ivljenja dao je veliki doprinos u izradi Strategije za mlade op?ine Kalesija sa akcionim planom 2008 2010. godina, a kao ?lan Partnerske grupe i ?lan radne grupe Infrastruktura i zatita okolia u?estvovao u izradi Strategije razvoja op?ine Kalesija bazirane na potivanju ljudskih prava. Od 2006. Godine asistent je Centra za promociju civilnih inicijativa (CPCD) za op?ine Kalesija, Osmaci, Mili?i, Zvornik, ekovi?i, ivinice, Sapna. Trenutno je aktivni ?lan Savjetodavnog odbora Centra za pruanje usluga gra?anima pri op?ini Kalesija, sekretar Radne grupe za Partnerstvo sa OSCE-om na projektu Ugovor, kao i ?lan UO za vo?enje projekata UNDP-a na provo?enju Strategije razvoja op?ine bazirane na potivanju ljudskih prava. Od aprila 2008. godine ?lan je Glavnog odbora Nae stranke.

Intervju na stranicama Kalesijskih novina:


KN: Predstavite se ukratko?

- Pa ovako, sin sam Ramiza i Zejne, iz Kalesije. Imam 25 godina, student zavrne godine Ekonomskog fakulteta u Tuzli. Jedan od osniva?a Asocijacije mladih op?ine Kalesija AMOK kao i njen predsjednik od po?etka 2006. godine, kao i jedan od osniva?a i predsjednik lokalnog GROZD-a Kalesija. Neoenjen.

-KN: Zato ste se kandidirali za mjesto na?elnika?

- S jedne strane nezadovoljan na?inom rada vladaju?ih partija, a i onih koje to nisu, u odnosu na mlade, a i generalno u odnosu na razvoj nae lokalne zajednice. Evidentno je da se neto radi, ali smatram da sve ovo moe daleko bre i bolje, naravno i ekonomi?nije. A s druge strane da iskuam politi?ke partije, a i glasa?e, koliko su zaista iskreni kada kau da treba ulagati u mlade, da ih podravaju, i da na mladim svijet ostaje. Ovo im je idealna prilika da pokau da zaista tako i misle. Ako politi?ari podravaju mlade, odustat ?e od svojih kandidatura i svoja mjesta ustupiti nama mladima, a isto tako i bira?i ?e glasaju?i za mlade pokazati da ih ele zadrati na ovim prostorima.

KN: ta moete ponuditi gra?anima Kalesije?

- Gra?anima Kalesije moemo ponuditi bolje sutra, svaki dan sve bolje. Klju? politike je u ljudima, a ne u idejama i programima. Nai ?lanovi mogu biti samo kompetentni, sposobni i poteni ljudi koji nisu kompromitirani, i koji rade u interesu gra?ana. Promoviramo partnerski odnos sa gra?anima. Samo zajedni?kim radom i zalaganjem moemo ubrzano naprijed.

KN: Koje su Vae prednosti u odnosu na druge kandidate?

- Njima je vlast cilj, a meni sredstvo za rjeavanje drutvenih problema. Mlad, osvjeenje na politi?koj sceni bez oraha u depovima, nekompromitovan, i slobodno mogu reci sa ogromnim iskustvom u direktnom radu sa gra?anima. Moj dosadanji rad podran od raznih doma?ih i me?unarodnih institucija i organizacija.. U prilog govori i ?injenica da sam kao kandidat za na?elnika, zajedno sa jo 13 kolegica i kolega kandidata Nae stranke za na?elnike, direktno podran od ambasadora Evropske komisije gospodina Kourkoulasa.

KN: Da li je Vaa mladost prednost ili nedostatak?

- Generalno gledaju?i bi trebala biti prednost, pun ideja, snage, elje da se radom uradi to vie, poznaje potrebe generacija koje dolaze itd.. A gledaju?i nae okru?enje, mislim da je nedostatak.. Zbog ?ega!? Iz razloga to je na narod takav da stalno potencira da treba ulagati u mlade, da su zapostavljeni, da na mladima svijet ostaje, a konstantno mladima nikako nedaju priliku. Jo je on mlad, nema iskustva itd.. I tako uvjek ima neko pre?i od mladih..

KN: Da li biste nekog od ostalih kandidata za na?elnika uzeli za svog pomo?nika?

- Ne. Iz razloga to su ti kandidati ve? stvarno dugo na politi?koj sceni, i mislim da je vrijeme da ih arhiviramo. Moda bih razmislio o gospodinu Devadu Hadi?u, ali isklju?ivo pod uslovom da zastupa interese svih gra?anki i gra?ana Kalesije, a ne politi?ke interese stranke koju zastupa i njenih vode?ih ljudi.

KN: Vaa kratka poruka bira?ima?

- Iza?ite na predstoje?e izbore i masovnu podrku uputite nama mladima.