Unapre?enje lokalne demokratije

Ispis



U Krievi?ima je ju?er odrano predavanje predstavnika IPA na temu "Unapre?enje lokalne demokratije" kroz europske pristupne fondove.


Bilo je rije?i o na?inima na koje op?ine mogu aplicirati za koritenje sredstava iz ovog fonda i o uslovima koji moraju pri tome biti ispunjeni. Akcenat je stavljen na u?e?e nevladinog sektora kroz partnerske odnose sa lokalnom zajednicom.

Op?ina Sapna je ve? spremna na ovakav korak budu?i da je nedavno usvojena Strategija partnerstva to podrazumijeva na?ine zajedni?kog djelovanja vlasti i NVO-a. Odabir op?ina koje ?e u?estvovati u programu ?e biti na?injen u oktobru ili novembru mjesecu.

 

Iz Sapne su sastanku prisustvovali predstavnici Op?ine, MS Sapna i udruenja KORAK.