Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline Slikom i rje?ju kroz Plavu bolnicu
 
 

Slikom i rje?ju kroz Plavu bolnicu

Ispis
Plava bolnica i Radioterapija Univerzitetskog klini?kog centra Tuzla, nakon viegodinjeg provo?enja zahtjevnog projekta, danas su i zvani?no otvoreni. Sve?anost na kojoj su prisustvovali kantonalni i federalni zvani?nici te brojni gosti, uprili?ena je u holu savremeno ure?ene Plave bolnice.
Projekat Plave bolnice jedan je od najzna?ajnijih u oblasti zdravstva u Bosni i Hercegovine. Vrhunski kvalitet usluge, najmodernija tehnika i mogu?nosti provo?enja suvremenih procedura, postavili su nove standarde u oblasti zdravstva BiH.
Projekat Plave bolnice zapo?et je augusta 1986. godine kada je rukovodstvo optine Tuzla donijelo odluku o izgradnji Klinike za neurologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, te kono veneri?ne bolesti. Nakon zastoja uslovljenog ratnim deavanjima, 2002. godine Skuptina Tuzlanskog kantona dala je saglasnost da se krene u okon?anje projekta.


Projekt koji je obuhvatio zavretak i opremanje objekta Plave bolnice i izgradnju i opremanje Radioterapije realizirala je firma VAMED iz Holandije po principu klju? u ruke. -Prije nekih 10 godina ro?ena je ideja o zavretku i rekonstrukciji Plave bolnice u Tuzli. Zahvaljuju?i zajedni?kim snagama UKC Tuzla i VAMEDA-a, te veoma jakom li?nom angamanu sa obje strane bilo je mogu?e izna?i finansijska sredstva za ovaj projekat od Nizozemske. U kona?nici, 2003. je potpisan ugovor izme?u UKC Tuzla i VAMED-a o zavretku i opremanju Plave bolnice i novog objekta Radioterapija istakao je generalni direktor Vamed-a dr. Dieter Gruber.

Sa realizacijom projekta Plava bolnica zapo?elo se u oktobru 2006. godine i nakon perioda uzajamne saradnje, udruenim snagama VAMED-a i UKC-a Tuzla, te visokog stepena podrke svih uklju?enih organa vlasti, projekat je uspjeno realiziran i 13. oktobra 2009. godine i zvani?no predat UKC-u Tuzla. Vrijednost projekta je oko 50 miliona KM, od kojih je oko 20 miliona KM donirala holandska vlada, na osnovu sporazuma o grantu izme?u Vije?a Ministara BiH i holandske NIO banke.
U ova dva objekta UKC Tuzla smjeteno je pet Klinika ure?enih po najviem evropskom standardu.

-Pacijenti su ovim, vjerovatno najzna?ajnijim projektom u oblasti zdravstva u BiH u novom stolje?u, dobili na upotrebu: Kliniku za neurologiju, Kliniku za neurokirurgiju, Kliniku za kardiovaskularnu kirurgiju, Klinika za plasti?nu i maksilofacijalnu kirurgiju i Kliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, a u drugom objektu potpuno novoizgra?enom Radioterapiju. U sklopu atraktivnog projekta nalazi se i Bolni?ka apoteka, istakao je direktor UKC a Tuzla, prof.dr. Elmir ?i?kui?.
Definitivno, najve?i iskorak kada je rije? o novim medicinskim tehnologijama je ugradnja dva linearna akceleratora i brahiterapije za selektivni radijacijski tretman raka. Jedina mjesta u BiH gdje su dostupni ovi sofisticirani tretmani su Sarajevo, i sada Tuzla.
Medicinska oprema koja je ki?ma bolnice je obezbije?ena od respektabilnih internacionalnih proizvo?a?a, i ona tako?er osigurava dugotrajnu dostupnost usluge.

Zna?aj novih medicinskih tehnologija i izgradnje objekata je mnogostruk. Prije svega omogu?it ?e nagli razvoj medicinskih oblasti na Tuzlanskoj regiji, zatim ?e generirati kvalitetan sistem lije?enja i medicinskih tretmana, da bi u kona?nici, projekat Plave bolnice i Radioterapije u potpunosti posluio i svrsi zadovoljavanja potreba stanovnitva Regije na kojoj ivi oko milion ljudi, grade?i istovremeno i mostove povjerenja i suradnje me?u gradovima i klini?kim centrima. Svjesni ovakvih potreba, u Vamedu su kontinuirano planirali, projektovali i provodili suvremene svjetske metode, uvode?i zdravstvo BiH krupnim koracima u svjetsku medicinsku porodicu.
Radi realizacije ovog projekta Vamed je osnovao doma?u firmu k?erku Vamed B&H i kako kae dr. Gruber ponosni su to je zajedno sa UKC-om Tuzla i mnogim drugim partnerima i doma?im firmama u Bosni zavrili ovako vaan projekat za zdravstvo u Regiji.


Za zabavni dio dananje sve?anosti bili su zadueni gitarista Emir Okanovi? i hor Tuzlanke.tuzlarije.net
 
 
 
 

CB Login