Ovdje ste:: Vijesti Iz okoline
 
 

Ispis
U Islamskom centru u Zvorniku dana 13. maja 2009. je odran sastanak Organizacionog odbora za obavljanje kolektivne denaze u Memi?ima i obiljeavanje godinjice stradanja na podru?ju optine Zvornik. Denaza ?e biti obavljena 01. juna 2009. godine u Memi?ima nakon podne-namaza.

 

Na sastanku su prisustvovali ?lanovi Organizacionog odbora i nosioci poslova u pododborima: Husein ef. Kavazovi?, Muftija tuzlanski (Predsjednik organizacionog odbora), Ahmet Grahi?, Mustafa Muharemovi?, Nurija ?ikari?, Began Kari?, Amer Redi?, Mehmed Pargan, Mujo Hadiomerovi?, Murat Hurti?, Ilijaz Miralemovi?, Nurdin Grahi?, Senaid Ali?, Hakija Smajlovi?.

Usvojen je zapisnik sa prethodnog sastanka, a zatim su podneseni izvjetaji pododbora o teku?im pripremama. Konstatovano je da je do sada identifikovano ?etrdeset i jedno tijelo i spremno za denazu, ali broj nije kona?an jer je predvi?ena jo jedna identifikaciija prije denaze.

Predstavnici pododbora su iznijeli izvjetaje o obavljenim pripremama, dali konkretne prijedloge za pripreme i na?in njihove realizacije.

Doneseni su konkretni zaklju?ci i zaduenja, te zakazan naredni sastanak.

http://medzlis-zvornik.org/

 
 
 
 

CB Login