Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis

Zabrana puenja na javnim mjestima i u BiH?

Ministarstvo zdravstva FBiH uskoro treba donijeti prijedlog novog zakona o ograni?enoj upotrebi duhanskih prera?evina, s obzirom da je postoje?i zakon donesen prije deset godina, koji regulira proizvodnju, promet i potronju duhanskih proizvoda prevazi?en i nije uskla?en sa vae?im dokumentima svjetskih zdravstvenih organizacija.

Donoenje ovog zakona zavisit ?e i od toga kada ?e Bosna i Hercegovina, kao drava, ratificirati Okvirnu konvenciju o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) sa kojom ?e novi zakon biti usaglaen.


Vije?e ministara BiH je na 54. sjednici odranoj 3. jula 2008. godine utvrdilo prijedlog osnova za vo?enje pregovora radi pristupanja ovoj Konvenciji i istu uputilo u dalju proceduru, saop?eno je iz ministarstva zdravstva FBiH.

Naime, iako vae?e zakonodavstvo regulira zabranu puenja na javnim mjestima i zabranu reklamiranja duhanskih proizvoda, svjedoci smo svakodnevne izloenosti duhanskom dimu na radnim mjestima, javnim ustanovama, zdravstvenim ili obrazovnim institucijama, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

O ovome svjedo?e brojna istraivanja Zavoda za javno zdravstvo FBiH, u kojima se navodi da je oko 60 posto odraslog stanovnitva svaki dan izloeno duhanskom dimu na radnom mjestu. Kod djece uzrasta od 13 do 15 godina situacija je jo alarmantnija, pri ?emu preko 90 posto njih navodi izloenost pasivnom puenju u ku?i ili na javnim mjestima.

Svjetska zdravstvena organizacija, ?ija je ?lanica i naa zemlja, 2005. godine usvojila je zna?ajan dokument Okvirne Konvencije o kontroli duhana. Ve?ina zemalja Evrope nakon usvajanja konvencije u sklopu nacionalnih zakonodavstvava o kontroli duhana, uvele su zabrane puenja u zatvorenim javnim prostorijama.

Preko 70 posto evropskih zemalja zabranilo je puenje u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, oko 60 posto uvelo je zabranu puenja u vladinim ustanovama i radnimm mjestima, dok oko 80 posto zemalja ne dozvoljava konzumiranje cigareta u sredstvima javnog prevoza.

Zahvaljuju?i novim zakonima uskla?enim sa konvencijom, danas u Irskoj, Engleskoj, Norvekoj, vedskoj, Finskoj, Danskoj, Italiji, Malti, paniji moete boraviti u pabovima, barovima i restoranima, a da niste izloeni duhanskom dimu.

Tako?er, zna?ajan dio nacionalnih zakondavstva o kontroli duhana u zemljama Evropske unije je uveo kompletne zabrane reklamiranja, promocije i sponzorstva od strane duhanske industrije.

 

sarajevo-x.com
 
 
 
 

CB Login