Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis

CCI: Najotrije osu?ujemo odluku Doma naroda i najavu o njenom donoenju u Zastupni?kom domu, kojom se otvara put za skandalozno i 100-postotno pove?anje...

 

Istih devet poslanika i delegata koji u prvih est mjeseci ove godine nisu pokrenuli nikakvu inicijativu, niti su se ikada javili za diskusiju tokom redovnih sjednica u Parlamentu FBiH, nastavilo je s istom praksom i do kraja septembra. To je "Avazu" potvr?eno iz Centara civilnih inicijativa (CCI), koji prate rad zakonodavnog tijela ve?eg bh. entiteta.

Isti ti parlamentarci od naredne godine ?e dobivati i vie od 5.000 KM mjese?no.

Malo sam se umirio

Nakon polugodinjeg izvjetaja poslanik Alija Kurtovi? iz SBiH, najbolje pla?en me?u ovom devetorkom, pravdao se da se nije javljao za rije? kako ne bi ponovio neto to je neki poslanik rekao i time se blamirao. Tako?er je kazao da ?e se promijeniti i predlagati inicijative, ali je opet ostao na istom.

?lan Doma naroda i delegat u ime Narodne stranke Radom za boljitak Slobodan Tomi? jedan je od neaktivnih parlamentaraca. Od bh. poreznih obveznika mjese?no uzme 3.630 KM, neto!

Za "Avaz" kae da nema nekog posebnog razloga zbog kojeg nije pokretao nikakve inicijative, niti se javljao za rije?.

- Malo sam se umirio, jer sam jedan od najkasnijih koji je doao u Dom naroda. Pa, dobro, bit ?e javljanja, ja se pripremam - kae Tomi?, koji priznaje kako se stje?e dojam da on i ostalih osam prozvanih parlamentaraca ne rade nita.

Kae i da najavljena primanja ?lanova Parlamenta FBiH i do 5.600 KM od naredne godine nisu ni opravdana ni zasluena. No, on se nema namjeru odre?i poviice te se alio na sadanju osnovnu pla?u od 1.505 KM.

- Nae pla?e nisu uop?e tolike koliko se pri?a po ?ariji - kae Tomi?, ?iji su dodaci na pla?u duplo ve?i od njegove osnovice.

U CCI-ju ne tede rije?i kritike.

- Najotrije osu?ujemo odluku Doma naroda i najavu o njenom donoenju u Zastupni?kom domu, kojom se otvara put za skandalozno i 100-postotno pove?anje ionako visokih primanja zastupnika i delegata Parlamenta FBiH, ?lanova Vlade i njihovih savjetnika.

Zgroeni smo stupnjem pohlepe i destruktivnog ponaanja nae vlasti, koja u vrijeme uvo?enja mjera tednje u cijelom svijetu, ponovo dokazuje da je slijepa za sve osim za vlastiti interes - isti?u u CCI-ju.

Najgori u BiH

U nevladinom sektoru potcrtavaju nerad Federalnog parlamenta. Dom naroda puna tri mjeseca, u vrijeme istjecanja rokova za ispunjenje obaveza prema EU, nije uop?e radio.

- Pozivamo zastupnike u Zastupni?kom domu Parlamenta FBiH da odbiju sudjelovati u ovoj nemoralnoj igri, da sprije?e daljnje unitavanje zemlje, koja je ionako pred kolapsom - poru?uju iz CCI-ja.

Brojne reakcije gra?ana

Nakon odluke Doma naroda o pove?anju primanja, u nau redakciju stigle su brojne SMS poruke ogor?enih gra?ana. Izdvajamo samo neke od njih.

- Dom naroda donosi odluku o sramnom pove?anju svojih primanja za 100 posto. Pa, to je o?ito sada dom protiv naroda. Neka se vie ne govori o reviziji invalida, nego isklju?ivo o reviziji administracije.

- ?itam u "Avazu" da Vera Cvijeti? iz Radue ve? godinu ne prima invalidninu iako ima rjeenje za to. Razlog je, kau, zbog tekog stanja u budetu. Kako onda poslanici pove?avaju sebi platu za 100 posto? Kada neko treba na skupu operaciju u inostranstvo, opet sirotinja skuplja pare. Stid naroda kada ve? nai politi?ari nemaju obraza.

- Sluam poslanika Irfana Ajanovi?a kako opravdava pove?anje pla?a poslanicima. Navodi kako 14.000 ljudi u FBiH ima viu pla?u nego poslanici, a oni su ti to donose zakone da drava (FBiH) moe funkcionisati. ta je sa 400.000 zaposlenih od kojih Ajanovi? ima viu pla?u?!

Neaktivni parlamentarci

Predstavni?ki dom

Neaktivni ?lanovi Predstavni?kog doma i njihova sadanja primanja su:

1 Fadil Hamzi? - SDA 3.342,81 KM
2 Milka Hasi? - SDA 3.263,97 KM
3 Alija Kurtovi? - SBiH 4.130,03 KM
4 Magdalena agolj - HZ 2.287,88 KM
5 Jozo Ivankovi? Lijanovi? - NSRzB 2.556,20 KM

Dom naroda

Neaktivni ?lanovi Doma naroda i njihove osnovne godinje pla?e bez ostalih naknada su:

1 Slobodan Tomi? - NSRzB 20.877,03 KM
2 Hasan Tafro - SDA 24.374,11 KM
3 Zijad Tvica - SBiH 11.554,00 KM
4 Ismet Imamovi? - SBiH 26.408,01 KM

 

 

dnevniavaz.ba

 

 

 
 
 
 

CB Login