Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis

Direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Sinia Macan izjavio je danas da je kraj naredne godine rok kada ?e se u Bosni i Hercegovini po?eti da izdaje biometrijski paso.

Naglasio je da ?e BiH do polovine sljede?e godine uspostaviti sve potrebne procedure, odnosno pripremiti sistem za izdavanje novih putnih isprava, a nakon est mjeseci testirati taj sistem.

"U tom periodu tesirat ?e se sistem, to zna?i da ?e se pro?i kompletna procedura kako da se izdaje biometrijski paso, ali ?e se gra?anina izdavati klasni?ni paso. Kraj naredne godine je rok kada ?epo?eti da seizdaje biometrijski paso", pojasnio je Macan. Naveo jeda je do sada u javnosti, naalost, bilo pogrenih informacija o po?etku izdavanja biometrijskih pasoa u BiH.

Macan je na pres-konferenciji u Banjoj Luci, nakon dvodnevnog seminara o sigurnosnim standardima za izdavanje i tampanje putnih isprava u BiH, kazao da bi gra?ani prilikom uzimanja novih pasoa, prema preporuci Vije?a ministara BiH, trebalo da pla?aju istu cijenu kao i do sada za tu putnu ispravu.

Ovaj seminar organiziran je da prui podrku BiH u izradi njenog novog pasoa i li?ne karte i u njenim administrativnim reformama u pogledu sistema evidencije i razmjene podataka.

Koordinator programa pri OSCE-ovoj Jedinici za aktivnosti protiv terorizma Dimitar Jalnev pozdravio je odravanje ovog skupa i aktivnosti na pruanju pomo?i vlastima BiH da uvede procedure izdavanja novih pasoa od naredne godine na zakonit na?in i to osobama koje imaju pravo na biometrijski paso.

Sam paso i procedura izdavanja putne isprave su dvije strane jedne medalje, a usaglaenost te dvije strane ?e osigurati povjerenje me?unarodnih institucija u pasoe BiH, rekao je Jalnev i dodao da ?e to omogu?iti i gra?anima BiH da na jednostavniji na?in putuju, tj. prelaze granice.

Naveo je da poboljanje koje vodi ka novoj putnoj ispravi prua dobru priliku da se modernizira i osigura proces rukovanja i izdavanja isprava.

"Jedno od sredstava od vitalnog zna?aja u ovom smislu predstavlja razvoj modernog, sigurnog, transparentnog i sveobuhvatnog sistema evidencije gra?ana, kojim se titi i provjerava identitet gra?ana, posebno u procesu podnoenja prijave za izdavanje dokumenata", rekao je koordinator programa pri OSCE-ovoj Jedinici za aktivnosti protiv terorizma Dimitar Jalnev. Istakao je da identifikaciona dokumenta "igraju" jako veliku ulogu u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala.

U?esnici sastanka, koji su zajedni?ki organizirale OSCE-ova Jedinica za aktivnosti protiv terorizma i Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (biva Direkcija za implementaciju CIPS projekta), bili su me?unarodni stru?njaci i predstavnici ministarstava unutarnjih poslova oba entiteta, op?inskih ureda, koji se bave promjenama statusa gra?ana, grani?ne policije i odjela kriminalisti?ke policije i konzularnog odjela Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Ovaj seminar na visokom nivou finansirala je vlada Sjedinjenih Ameri?kih Drava, a organiziran je u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH.

fena.ba

 
 
 
 

CB Login