Ispis
Karadi? je optuen za genocid nad vie od 7.000 Bonjaka u Srebrenici, progon Bonjaka i Hrvata irom BiH, teroriziranje stanovnitva Sarajeva kampanjom artiljerijskih i snajperskih napada i uzimanje pripadnika UN-a za taoce, u periodu od 1992. do 1995. godine, javio je BIRN.

Su?enje ?e, poslije dananje odluke sudija, biti nastavljeno dokaznim postupkom Karadi?eve odbrane, koji ?e po?eti 16. oktobra. 
Vije?e je utvrdilo da je tuilatvo, u nedavno okon?anom dokaznom postupku, podnijelo dovoljno dokaza po svim drugim ta?kama optunice, uklju?uju?i i genocid u Srebrenici, na osnovu kojih bi, ukoliko bi bili prihva?eni, Karadi? mogao biti osu?en. 

Saop?avaju?i odluku, predsjedavaju?i Sudskog vije?a O-Gon Kwon je rekao da dokazi koje su predo?ili tuioci nisu dovoljni za dokazivanje ta?ke optunice prema kojoj su snage bosanskih Srba u op?inama Bratunac, Fo?a, Klju?, Prijedor, Sanski Most, Vlasenica i Zvornik pokuale da Bonjake i Hrvate unite u potpunosti ili djelomi?no kao etni?ke grupe. Radovan Karadi?

Haki tribunal odbio je zahtjev Radovana Karadi?a da na polovini su?enja bude oslobo?en, ustvrdivi da su tuioci izveli dovoljno dokaza protiv njega po deset ta?aka optunice, uklju?uju?i i genocid u Srebrenici, ali ga je oslobodio optube za genocid u sedam op?ina u Bosni i Hercegovini.


klix.ba