Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH
 
 

Ispis

Bosna i Hercegovina ve? ima dobre zakone o ravnopravnosti ena i mukaraca svih starosnih grupa, samo ih sada treba primijeniti u lokalnoj zajednici, kazala je emsa Ali?, direktorica SNV-a za BiH, na kraju dvodnevnih konsultacija s predstavnicama i predstavnicima sedam op?ina iz Federacije.

Holandska organizacija za razvoj SNV, u saradnji sa Gender Centrom Federacije Bosne i Hercegovine, organizira kontinuiranu edukaciju aktivistica i aktivista iz nevladinog sektora i lokalne administracije, s ciljem politi?kog i ekonomskog osnaivanja ena.

Konsultacijama u Lukavcu, uz kolegice i kolege iz Sanskog Mosta, ep?a, Novog Travnika, Doboj Juga, Oraja, Novog Grada Sarajevo, pisustvovala je i Fatima Gui?, koordinatorica Gender radne grupe Op?ine Sapna.

Ovo je odli?an program. Uklju?ili smo se svi prvo u proces istraivanja, da sagledamo stanje u kojem ive ene lokalnih zajednica. Konsultacije nam pomau da prikupimo relevantne podatke, da ih zatim analiziramo i preoblikujemo u akcione planove. Prema tim planovima onda piemo projekte i na direktan na?in ekonomski i politi?ki osnaujemo ene, kae Fatima.

Vrijednost programa, pored ste?enih znanja, Fatima vidi i u prilici da razgovara sa ljudima iz drugih zajednica, dijele?i solidarnost i zajedni?ki teret djelovanja u nerazvijenim sredinama.


elimo konkretno osnaivanje ene u zajednici, u praksi, u svakodnevnom ivotu. Zato ?e SNV i Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine u svakoj op?ini, nakon to zavrimo proces izrade akcionih planova i pisanja projekata, finansirati po dva projekta jedan iz oblasti politike, drugi iz ekonomije, kae direktorica Ali?.

Lokaliziranje gendera u Federaciji Bosne i Hercegovine (LGFBiH) je trogodinji program koji uz finansijsku podrku UN WOMEN-a zajedni?ki implementiraju Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine i Holandska organizacija za razvoj (SNV).

 


 
 
 
 

CB Login