Ispis

Odrana je 27. po redu sjednica Opinskog vije?a Sapna na ?ijem se dnevnom redu nalo 11 ta?aka, zahtjevi, inicijative i vije?ni?ka pitanja.

Od 11 ta?aka isti?u se ona o Prijedlogu Odluke o utvr?ivanju javnog interesa za proirenje puta i zacjevljenje kanala na lokalnom putu Vitinica-Sapna, Prijedlog odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u Upravni odbor JZU Dom zdravlja Sapna, Informacije o radu Policijske stanice Sapna i Op?inskog suda Kalesija za 2011. te Informacija o radu Civilne zatite.

Najvie panje su privukle ta?ke o imenovanju u Upravni odbor Doma zdravlja, u kojoj se poseban akcenat stavio na stepen stru?ne spreme, koeficijentima za utvr?ivanje prednosti kandidata koji su po zvanju doktor nauka, magistar nauka i magistar struke, te ta?ka o radu taba civilne zatite u vremenu proglaenja stanja elementarne nepogode uzrokovane nedavnim snijenim padavinama.

U okviru prvopomenute ta?ke, vije?nici su se na kraju usaglasili da je minimum za imenovanje u UO Doma zdravlja VSS a da ?e se u daljnjem postupku odabira vriti rangiranje prema zvanju.


I rad Civilne zatite je bio pod lupom vije?nika, ali se, ipak, u okviru diskusije raspravljalo vie o samim gra?anima, javnim institucijama i komunalcima. Istaknut je problem odlaganja i odvoza sme?a u vremenu velikih snijenih padavina, odlaganju sme?a u rije?no korito, slabom odazivu gra?ana i zaposlenih u institucijama u ?i?enju prilaza zgradama ali se i postavilo pitanje pripreme za slu?aj eventualnih poplava. 

Vije?nici su iznijeli i problem znatno viih cijena lijekova u apoteci u odnosu na cijene van granica op?ine te problem parkiranja u kolskom dvoritu i igralitu ispred O i MS Sapna, a postavljeno je i pitanje o nastavku radova na asfaltiranju puta kroz centar koji je nakon otapanja snijega u katastrofalnom stanju.