Ovdje ste:: Vijesti Iz BiH U FBiH 61 posto mladih konzumira alkohol
 
 

U FBiH 61 posto mladih konzumira alkohol

Ispis

Istraivanje provedeno na uzorku od 2.970 u?enika prvih razreda srednjih kola u Federaciji BiH pokazalo je da je ?ak 61 posto konzumira alkohol, a est posto njih je do 16 godine probalo marihuanu, pokazalo je Evropsko istraivanje u kolama o konzumiranju alkohola, droga i duhana (ESPAD), provedeno u toku 2008., a ?iji su rezultati predstavljeni danas u Sarajevu.

Ovo je, po rije?ima glavne istraiteljice na projektu ESPAD, prof. Aide Pilav veoma zabrinjavaju?e.

"?injenice pokazuju da je konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci prili?no raireno me?u ovom populacijom. Na ovo uti?e veoma laka dostupnost alkohola i droga, okruenje i visoki faktor tzv. "vrnja?ke konzumacije", a to se u drutvu tretira kao prihvatljivo ponaanje", kazala je Pilav.

Prevencija i edukacija su, istakao je federalni ministar zdravstva Safet Omerovi?, jedan od najefikasnijih na?ina borbe protiv ovih poroka. Zakonski okviri su dobro postavljeni, ali problem je implementacije tih zakona.

"Prelazak u adolescentno doba je posebno osjetljiv period i drutvo u cjelini ovoj kategoriji mora posvetiti posebnu panju. Vlada FBiH je prole godine usvojila Politiku mladi i zdravlje, a trenutno radimo na Strategiji mladi i zdravlje", istakao je Omerovi?.

Visoka dostupnost alkohola, duhana i droga zabrinjava i ministricu obrazovanja i nauke FBiH Melihu Ali?.

"Moramo brzo i kvalitetno djelovati te mladima pruiti adekvatnu podrku i mogu?nost bavljenja razli?itim aktivnostima poput sporta i umjetnosti, a koje ?e ih zaokupiti i kreativno razvijati", istakla je Ali?.

Istraivanje su zajedni?kim naporima proveli stru?ni timovi Zavoda za javno zdravstvo FBiH, federalna ministarstva zdravstva, obrazovanja i nauke te Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo.

Pomo? u realizaciji istraivanja pruile su i mnogobrojne nevladine organizacije.

sarajevo-x.com

 
 
 
 

CB Login