Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija
 
 

Potpisivanje ugovora o dodjeli stipendija

Ispis

Nakon donoenja odluka o utvr?ivanju kona?nih listi u?enika srednjih kola, redovnih studenata i studenata za vlastite potrebe iz kategorije porodica ehida - poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca...

...u Ministarstvu za bora?ka pitanja Tuzlanskog kantona ?e biti zaklju?eni ugovori o stipendiranju, kojim se blie ure?uju me?usobna prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije. Tom prilikom, ugovore o stipendiranju sa ministrom za bora?ka pitanja ?e zaklju?iti i 70 u?enika i studenata sa podru?ja op?ine Sapna.


Zaklju?ivanje ugovora ?e se obaviti u periodu od 11-13 sati po sljede?em rasporedu:
- 07.01.2009. godine - u?enici iz kategorije porodica ehida - poginulih boraca,
- 08.01.2009. godine - u?enici iz kategorije ratnih vojnih invalida,
- 09.01.2009. godine - u?enici iz kategorije demobilisanih boraca,
- 14.01.2009. godine - studenti iz kategorije porodica ehida - poginulih boraca,
- 15.01.2009. godine - studenti iz kategorije ratnih vojnih invalida i
- 16.01.2009. godine - studenti iz kategorije demobilisanih boraca.

opcinasapna.ba

 
 
 
 

CB Login