Ovdje ste:: Vijesti Iz Sapne Regulaciji korita rijeke Sapna
 
 

Regulaciji korita rijeke Sapna

Ispis
Na osnovu Zakona o javnim nabavkama na?elnik op?ine Sapna raspisao je Obavjetenje o nabavci radova na regulaciji korita rijeke Sapne od stacionae ST 0+646 do 0+997,11. Obavjetenje je objavljeno u Slubenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 42/10 od 24.05.2010. godine, te na web stranicama Javnih nabavki www.javnenabavke.ba i Op?ine Sapna.
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: Op?ina Sapna
Kontakt-osoba: Fehrudin Selimovi?, dipl. in. gra?.
Adresa: 206. Viteke brigade, bb
Potanski broj: 75411
Grad: Sapna
Identifikacioni broj: 4209487440001
Telefon: 035/599-530
Faks: 035/599-555
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Internet adresa: www.opcinasapna.ba

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.                

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOE DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.                

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U?E?E
Kao pod I.1.                

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (?lan 3. ZJN)
I.5.a    upravni organ
I.5.b    na lokalnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1 VRSTA UGOVORA:
Radovi        

II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU?ITI OKVIRNI SPORAZUM? (?lan 32. ZJN)       
Da, na period od 3 godine

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
Ugovor o izvo?enju radova na regulaciji korita rijeke Sapne

II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA:
Izvo?enje radova na regulaciji korita rijeke Sapna od stacionae ST 0+646,75 do ST 0+997,11 , blie opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.5. UKUPNA KOLI?INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA
Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRENJA USLUGA ILI RADOVA
Kao pod II.4.

II.7. PODJELA NA LOTOVE   
Ne

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (?lan 17. ZJN)   
Ne   

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRENJA
U roku koji je naveden u prihva?enoj  ponudi

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI?KE INFORMACIJE

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (?lan 16. ZJN)
Orginalna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude na iznos od 2.000,00 KM, sa rokom vanosti: opcija ponude plus 30 dana

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, (?lan 16-17. UPZ)
Ne trai se

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRENJE UGOVORA, (?lan 16. ZJN)
Uz ponudu priloiti izjavu da ?e u slu?aju izbora kao najpovoljnijeg  ponu?a?a dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvrenje ugovora na iznos od 10% od vrijednosti ponude

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRENJE UGOVORA, (?lan 19. UPZ)
Uz ponudu priloiti izjavu da ?e u slu?aju izbora kao najpovoljnijeg ponu?a?a dostaviti bankovnu garanciju za otklanjanje nedostataka u iznosu od 10% od vrijednosti svakog zaklju?enog ugovora

III.5. USLOVI ZA U?E?E - LI?NA SITUACIJA (?lan 23. ZJN)
Dokumenti kojima ponu?a? dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi ni jedan od slu?ajeva navedenih u ?lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na?in i u formi kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. USLOVI ZA U?E?E SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (?lan 24. ZJN)
Dokumenti o registraciji ponu?a?a za obavljanje relevantne djelatnosti kako   je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. USLOVI ZA U?E?E EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (?lan 25. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.8. USLOVI ZA U?E?E TEHNI?KA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (?lan 26. ZJN)
Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.   
U ovom otvorenom postupku javne nabavke moe u?estvovati i grupa ponu?a?a     (konzorcij) na na?in i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA:
Otvoreni   

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (?lan 34. ZJN):
Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu nie navedenih kriterija:
a.    cijena                            u?e?e 80%
b.    uslovi i na?in pla?anja                u?e?e 10%
c.    rok izvo?enja radova                u?e?e 5%
d.    garantni rok za izvo?enje radova                  u?e?e 5%
Razrada podkriterija data je u tenderskoj dokumentaciji

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA?EG (?lan 20. UPZ)
Da, na na?in kako ?e to biti navedeno u tenderskoj dokumentaciji

IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (?lan 18. ZJN)
Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se moe izvriti u prostorijama ugovornog organa u Slubi za prostorno ure?enje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, poduzetnitvo i finansije u periodu od 26.05. do 03.06.2010. u vremenu od 9 do 14 sati.
Tenderska dokumentacija se moe preuzeti svakim radnim danom od 24.05. do 21.06.2010. godine od 9 do 15 ?asova  u op?ini Sapna, kancelarija broj 4, uz priloeni dokaz o uplati nov?ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 200,00 KM.
Uplata se vri na ra?un op?ine Sapna broj:132-290-0309208559, vrsta prihoda:722611,
ifra op?ine 138, kod NLB Tuzlanske banke DD Tuzla, s naznakom trokovi tenderske dokumentacije .

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
PUNUDU DOSTAVITI NA JEDNOM OD SLUBENIH JEZIKA BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA U?E?E
24.06. 2010. godine do 10,30 ?asova

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VANOSTI PONUDE KOJI JE PONU?A? DUAN   OBEZBJEDITI
60 DANA NAKON KRAJNJEG ROKA ZA PODNOENJE PONUDA

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (?lan 33. ZJN, ?lan 13. UPZ)
24.06.2010. u 11:00 ?asova
Op?ina Sapna, ul. 206.Viteke brigade bb, 75411 Sapna


Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJE
1.    Ponuda treba da sadri sve traene dokumente navedene u ovom obavjetenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na?in i u formi utvr?enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista moe biti eliminirana zbog  formalno pravnih ili sutinskih nedostataka.
2.    Sva uvjerenja,potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana.
3.    Dokumenti u ponudi trebaju biti ozna?eni rednim brojem iz ovog sadraja ponuda.
4.   Ugovorni organ zadrava pravo da prilikom utvr?ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ?lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik BiH, broj:3/05), a u cilju olakanja procesa ispitivanja,ocjene i pore?enja ponuda naknadno pismeno zatrai dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude,odnosno da moe prihvatiti ponudu koja sadri greke ili propuste koji se  mogu ispraviti a time se ne mijenja  bitni aspekt poonude niti naruava konkurencija.
5.    Zainteresovani ponu?a?i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa,traiti pojanjenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podnoenje ponude, do 14.06.2010.godine ili dostavljenjem pisma na faks broj 035-599-555, kontakt osoba Selimovi? Fehrudin.
6..  Ugovorni organ, ne snosi nikakve trokove ponu?a?a nastale po ovom obavjetenju o javnom nabavci.
7.  Ugovorni organ, zadrava pravo da prekine-otkae postupak dodjele ugovora iz razloga-slu?ajeva navedenih u ?lanu 12.Zakona o javnim nabavkama,o ?emu ?e objaviti obavjetenje o otkazivanju.
8. Nepotpune i neblagovremene ponude ne?e biti razmatrane

Tekst javnog nadmetanja  objavljen  je u Slubenom glasniku BiH, i na web stranici op?ine Sapna (www.opcinasapna.ba).
 
 
 
 

CB Login