Ispis

Crveni kri op?ine Sapna ovih dana je obezbijedio 106 prehrambenih paketa, 15 paketa li?ne higijene i 7 deka za najugroenije, stare, iznemogle i oboljele osobe.Nakon kompletiranja spiska ugroenih krenulo se u distribuciju pomenutih paketa koju je proveo sekretar Crvenog kria op?ine Sapna, Ibrahim Dropi?, sa volonterima Crvenog kria.

Podjela prehrambenih paketa, paketa li?ne higijene i deka po mjesnim zajednicama izvrena je 24. i 25. 2. 2012. godine. U tabelarnom prikazu moete vidjeti pregled podjele po mjesnim zajednicama.


Redni

broj

Naziv mjesne zajednice

Paketi hrane

Paketi higijene

Deke FCK

01.

Rastonica

12

5

4

02.

Skakovica

7

2

0

03.

Godu

7

2

1

04.

uje-arci

4

0

0

05.

Sapna

4

2

0

06.

Vitinica

19

2

1

07.

Kova?evi?i

5

0

0

08.

Kraljevi?i

8

1

0

09.

Kobili?i

2

0

0

10.

Me?e?a

13

1

1

11.

Baljkovica

6

0

0

12.

Nezuk

5

0

0

13.

Zaseok

6

0

0

14.

Donji Zaseok

8

0

0

15.

UKUPNO

106

15

7

Ugroenima je tako vra?en osmijeh na lice.

- Ljudski je i hrabro je pomo?i onima kojima je pomo? potrebna, posebno starim iznemoglim osobama, osobama u stanju socijalne potrebe, onima koje imaju troje i vie ?lanova doma?instva, isti?e Dropi?.


FOTOGRAFIJE
Foto: Crveni kri Sapna