Ovdje ste:: SOLidarnost POMOZITE Safetu Mustafi?u!
 
 

POMOZITE Safetu Mustafi?u!

Ispis

Vjerovatno mali broj naih posjetitelja zna za teko oboljelog dje?aka, Safeta Mustafi?a, kojem je konstatovana ljekarskim pregledima tea invalidnost. UPDATE!

 

 

Ve? nakon poroda je ustanovljena fizi?ka devijacija, koja je kasnije pove?ana a zvani?na dijagnoza koju je potvrdila Prvostepena stru?na komisija za projenu sposobnosti i odre?ivanje podrke djeci i omladini sa posebnim potrebama glasi: TEA MENTALNA RETARDACIJA, OTE?ENJE CENTRALNOG NERVNOG SISTEMA I LOKOMOTORNOG APARATA, I OTE?ENJE SLUHA OBOSTRANO!

Dijete ne govori, izuzetno ote?enog sluha, a dijete je samostalno nepokretno, kontakt sa djetetom se ne uspostavlja kada je u pitanju komunikacija. Dijete se ne hrani na konvencionalan na?in, primjeren uzrastu, nego jo uvijek jede iz flaice i samo kaastu hranu.

Na nama, okolini, ljudima dobre volje je da pomognemo roditeljima i djetetu. Ne moemo se brinuti o djetetu svojim prisustvom, ali moemo svojim nov?anim prilozima pomo?i da dijete barem donekle dobije primjerenije uslove za ivot. Ono to jenajpre?e je nabavka specijalnih invalidskih kolica primjerenih ovim oblicima oboljenja.

Pomozimo pozivom na humanitarni telefonski broj 090 291 039.

Evo ra?una za uplatu:

Teku?i ra?un

Mustafi? Safet
1321402000799394

NLB Tuzlanska banka Sapna

Devizni

Mustafi? Safet
102377362

IBAN BA391321410237736269
SWIFT TB TUBA22

 

 

 

 

 

 

 

Nemojte okrenuti glavu od ove akcije, nemojte dopustiti da ovo to pro?itate 'na jedno uho u?e a na drugo iza?e'! Uklju?ite se, jer se ovako neto moe dogoditi svima nama!

SapnaOnLine je u posjedu obimne dokumentacije o zdravstvenom stanju malog Safeta. Na zahtjev je moemo i dostaviti zainteresiranima. Iako je to nebitno u cijeloj pri?i, dje?ak je iz Vitinice, 2003. je godite i sin je Izeta Mustafi?a koji osim Safeta ima jo jedno starije dijete.

 

 
 
 
 

CB Login