Ovdje ste:: SOL STAV Teme Me(h)ki Torabi
 
 

Me(h)ki Torabi

Ispis
Za bolesti probavnog trakta preporu?ujem: zimski kaput presaviti na ?etvero, pa staviti pod jezik. Drati svakog dana od ru?ka do dnevnika. Tako puna dva mjeseca.


- Za odre?ivanje dioptrije kurijih o?iju treba, prije dolaska na lije?enje, svaki drugi dan u februaru napraviti po sedam sklekova pored mezara neke starije osobe. Na pregled se moe do?i u bilo koje doba godine.

- ?este migrene i rak testisa lije?im kombinacijom trava i masaom uiju. Prvo se, dvanaest godina pije ?aj od doma?e i holandske marihuane, macine trave, visibabe, trnja od plasti?nih rua i u dvije vode prokuhanog truleksa. Nakon toga je potrebno est godina, svaki dan prije Ezela, izmasirati oba uha. Poslije tretmana je obavezno pojesti dvadeset deka tikvenja?e. Isklju?ivo sa pavlakom.

- Za kostobolju i karcinom glasnica je najbolje oprati kosu i staviti glavu u doboko zamrzavanje na pet minuta. Poslije toga uzeti kaiku meda, pa dva puta optr?ati oko BBI Centra.

- Kamenac u bubregu bit ?e ko rukom odnesen ako svakog dana, oko reprize Ezela, bolesnik popije vru?e pivo, praznu ve mainu okrene na centrifugu i sjedne na nju.

Na mojoj web stranici, www.pravimmuskudjecuzastomarakaakoomanemvracampare.ba, ko god ho?e moe na?i spisak najtraenijih recepata za sve, ali sve bolesti - osim AIDS-a koji je izmiljen - od upale pete, do upale malog mozga, te cjenovnik usluga. Prilago?en sva?ijem depu. Svjestan sam, naime, da sam u svijetu prevaranata jo uvijek nedovoljno afirmiran i da, vjerovatno, nikada ne?u biti ni Meki Torabi, a kamoli Mustafa Ceri?. Ali, ta da se radi, ne?e ni devedeset osam posto onih to nastupaju u Premijer ligi BiH, nikada vidjeti Njema?ku i Englesku, osim na televiziji.

Marokanski iscjelitelj Meki Torabi, dakle, dolazi ponovo u Sarajevo. Okupit ?e se na Zetri silan svijet u dubokom o?aju, mole?i se, vjeruju?i, da su ?uda mogu?a, do bolesti, one gadne, mogu oti?i kao to su i dole: iznenada i iz ni?ega. Pit ?e se voda, takozvana mujova?a, ona sa etiketom Sarajevske pivare i I, zapravo, nita. Jer ako nekome i bude bolje, bit ?e to zbog onoga to zvani?na, ozbiljna nauka objanjava kao placebo efekat. Rije?nik kae: Placebo je supstancija koja nema medicinsko djelovanje, ali dovodi do toga da se pacijentu pobolja stanje zbog njegovog vjerovanja da je ta supstanca bila djelotvorna. Isti taj efekat se, me?utim, pojavljuje i kod uzimanja lijekova: Nema niti jednog izlje?enja bez placebo efekta. Svi lijekovi osim svog farmakolokog djelovanja imaju i placebo efekt, te je teko odvojiti ta dva efekta.Razlika izme?u ozbiljnih i o?ajnih ljudi je to prvima, kada obole, za placebo efekat treba, prije svega, neko ko je zavrio fakultet - medicinski, da ne bude zabune - a drugi se, eto, uzdaju u vodu iz oblinjeg granapa. Na nadu, me?utim, ima pravo svako, pa ako ?e Torabi olakati muke barem jednom bolesniku neka, to se mene ti?e, spava u Zetri. Da tu ni?ega ozbiljnog nema, to stoji. Jer da ima, bio bi Marokanac u ljekarskom timu Baracka Obame. U Bijeloj ku?i, me?utim, znaju da je zdrava voda restoran kod Jablanice, a da se visok pritisak jednako neuspjeno lije?i sa H2O i sa sklekovima kod mezara.

Na stranu sada cijela pri?a o o Torabiju, ovcama, ianju i nadi koja iz umiru?ih iza?e poslije due, a tea je od dvadeset i jednog grama. Ne bih ja, iskreno, primijetio ni da ?e Meki do?i, a Torabi oti?i, da se protiv njega nisu pobunili oni kojima je honorarna djelatnost skidanje sihira, pisanje zapisa to se dre u plasti?nim bocama od coca-cole; oni to izme?u dva namaza salijevaju stravu, lije?e ?itanjem iz knjige i znaju istjerati dina (iz, valjda, din tonika).

Bonja?ka ulema otro je reagirala na informacije da ?e navodni marokanski iscjelitelj Meki Torabi, u o?itoj namjeri da do?e do novih svota novca, krajem ovog mjeseca ponovo pohoditi Sarajevo i BiH. Islamski u?enjaci u naoj zemlji smatraju da je Torabi klasi?an primjer prevaranta koji ima za cilj da, prije svega, prigrabi to vie novca. Safvet Halilovi?, ugledni profesor na Islamskom pedagokom fakultetu Univerziteta u Zenici i ?lan Vije?a povjerenika Svjetske unije islamskih u?enjaka() kae za Avaz da se moglo o?ekivati da ?e taj arlatan i prevarant Torabi ponovo do?i u nau zemlju.

Kada bi ?ovjek bio maliciozan, mogao bi jo i pomisliti kako je protivljenje performansu na Zetri, zapravo demonstracija straha od konkurencije i pokuaj zadravanja monopolisti?kog poloaja na tritu prodaje budalatina: od lije?enja preko fotografije, potkoulje i dlake iz uha, do Ma do pokuaja postizanja placebo efekta kod Bonjaka Sandaka, stvaranjem paranau?ne, nepotrebne, ublehake Bonja?ke akademije nauka i umjetnosti.
O toj instituciji ve? je re?eno sve to je trebalo re?i. Osim, eto, da je za njenog osniva?a, Mustafu efendiju Ceri?a, onaj marokanski arlatan - dr. Gregory House. Zapravo, u pore?enju sa onim to je za svog mandata napravio Ceri?, te posljedicama njegovog privatiziranja islama i Islamske zajednice, pijenje vode od koje prolaze karcinom i sterilitet, migrene i kamen u bubregu, je benigno koliko i glupo. Od Ceri?evih prevara, naime, ostaju neizlje?ive posljedice po narod koji u vlastitoj zemlji gubi identitet, dok tamo gdje je manjina, zbog hirova velikog dragog hode produbljuje konflikt sa onima sa kojima jedino moe traiti na?in poboljavanja svog poloaja: sa Beogradom kao glavnim gradom drave u kojoj je i Novi Pazar. Kao to je, podsje?anja radi, Sarajevo glavni grad drave u kojoj nije Novi Pazar, a bit ?e, po Ceri?evoj zamisli, sjedite sanda?ke, novopazarske, kako li ve?, akademije.

Mustafu Ceri?a nikada nije zanimao svijet poslije njega. To to ?e na kraju BANU sluiti samo da nasljednik Velikog muftije u Islamskoj zajednici d.o.o., Muamer efendija Zukorli?, dobije PR, dok ?e ionako nikakav dijalog Beograda i Pazara biti jo loiji, tek je nus pojava preventivnog djelovanja na mogu?e izlje?enje IZ BiH od tekog oboljenja dijagnosticiranog onoga dana kada je krovnu islamsku organizaciju pu?isti?ki preuzeo nekadanji hoda iz Chicaga. Od tada, do evo danas, bolest sa simptomima samoljublja, isklju?ivosti, potcjenivanja drugih, gramzivostije metastazirala do one mjere u kojoj je upitno ima li smisla oboljelom davati ?ak i vodu. Makar bila i Torabijeva. Moda bi se isplatilo probati sa kaputom na ?etvero. ?isto zbog placebo efekta.

Pie: Emir Imamovi?
http://www.radiosarajevo.ba/novost/56073/bosnjacki-placebo-efekat
 
 
 
 

CB Login