Ovdje ste:: SOL STAV Kolumna
 
 

IspisNa staroj, prijeratnoj zgradi u centru ve? odavno je dio strehe odvaljen. Ipak, u posljednje vrijeme to je sve izraenije i, ukoliko se neto ne u?ini, mogu?e su i neeljene posljedice.


Pomenuta streha postavlja i nekoliko vrlo bitnih pitanja.

 

1. Kako je mogu?e da nema nadlenih organa koje ?e ovakve su?ajeve sankcionirati i djelovati preventivno? Mi nemamo gra?evinskog inspektora.

2. ta je sa ure?enjem fasada na zajedni?kim objektima, kakav je trni centar i pomenuta zgrada, stare zgrade do korita rijeke Sapne i sl? ta je sa prokinjavanjem u trnom centru?

3. Mi nemamo ure?enih pravilnika o provedbi Zakona o odravanju stambenih zgrada. U Sapni postoje brojni primjeri nedostatka ovih elemenata i brojni primjeri ta?aka na kojima bi se mogle primijeniti kaznene mjere u cilju zatite gra?ana.

4. Ko ?e biti odgovoran ukoliko do?e do povrede slu?ajnog prolaznika?

5. Zato se lokacije koje su potencijalno opasne po gra?ane propisno ne obiljee do kona?nog rjeenja?

 

Poto se mi vrlo lako na?emo me?u prozvanima - napomena: Ovo, dakako, nije zlonamjeran pokuaj diskreditiranja bilo koga jer se bavi ivotno bitnim pitanjem!

 
 
 
 

CB Login