Put u sunovrat, RS bez povratka

Ispis
Broj osnovaca u jednom naem entitetu, onome koji sebi tepa Republika Srpska, pao je u protekle ?etiri godine za trinaest posto. To je jednostavna demografska i statisti?ka ?injenica. Usto i dramati?na. Iza te ?injenice stoji sedamnaest godina ne ra?unaju?i rat sistematske i sistemske korupcije, posvemanje plja?ke, i ono to je sa stanovita teksta koji slijedi uvjerljivo najvanije, politike aktivnog spre?avanja protjeranih i izbjeglih da se vrate na svoja prijeratna prebivalita.


Ovako agresivnu politiku kakvu vodi sadanji reim u RS-u, ali i svi prethodni, politiku u potpunosti podre?enu doslovnom ?i?enju "svog" dijela zemlje od nepodesnog genetskog materijala, nisu u stanju voditi visoko industrijalizirana i razvijena drutva sa bilo kakvim izgledima za odrivost. Politika institucionalne diskriminacije nije provodiva bez posljedica i po zajednicu u ?ije ime se ta politika provodi. ivot je naprosto kompleksniji, a ljudi htjeli-ne htjeli, upu?eniji jedni na druge, nego to to mogu zamisliti plitki, ploni i u dobroj mjeri zlo?ina?ki memorandumski umovi bliski Miloradu Dodiku koje niko nije obavijestio da je Jalta bila prije sedamdeset godina, a da je u me?uvremenu pao jedan zid u Berlinu.

Zajednica u demografskom sunovratu u kakvom je danas RS je zajednica ?ija ivotna snaga nepovratno curi i jednostavno ne moe priutiti da obeshrabruje, odnosno aktivno spre?ava gra?ane da se vrate i pokuaju iznova izgraditi svoje ivote, odnosno da budu potroa?i i poduzetnici, radnici i inovatori.

I dok su zagnojeni mozgovi savjetnika Milorada Dodika usredsrije?eni na "dejtonsku nedodirljivost Srpske", sve je jasnije da u dananjem svijetu mogu preivjeti samo ona drutva koja promoviraju svoju raznolikost, omogu?avaju jednaka prava svima, pruaju jednake izglede na obrazovanje i potporu i povjerenje u narataje koji tek dolaze. Zvani?na politika RS-a, ukoliko eli da preivi, mora biti privla?enje njenih raseljenih, dijaspore, Bonjaka, Hrvata, Srba i ostalih, da svoje znanje i novac ste?ene u inozemstvu uloe u RS. Ali, to nije mogu?e izvesti bez potpunog zaokreta u politici kako na lokalnom, tako i na entitetskom nivou.

Provode?i politiku spre?avanja ili podrivanja odrivog povratka, prizivanjem i kreiranjem okruenja u kojem povratnici nisu dobrodoli, nastavljanjem ratnohuka?ke retorike preko privatnih medija na budetskim jaslama, negiranjem pravosudno utvr?enih ?injenica o genocidu po?injenom na teritoriji sadanjeg entiteta Republika Srpska, vlast u ovom entitetu nastavlja pucati sebi u nogu.

Naime, nisu mogu?i i ne?e polu?iti nikakve rezultate pokuaji gradona?elnika Prijedora Marka Pavi?a da privu?e investicije iz dijaspore: kao to je pokuao nedavno, alju?i izaslanike, Bonjake, iz skuptinske ve?ine, u vicarsku da tamo mole prije dvadeset godina protjerane gra?ane Prijedora da uloe u aparthejd koji je uspostavljen u tom gradu. Dijaspora, kako prijedorska, tako i posvuda sa teritorije dananjeg RS-a je uglavnom nesrpska, i ne gleda nimalo blagonaklono na ono to se tamo doga?a, odnosno na zvani?nu politiku entiteta. Pare ne idu bez prava. "Muslimanske" pare idu u paketu sa "muslimanskim" glasovima. To je paket-aranman.

Emir Suljagi?, Oslobo?enje