Propali k'o Gr?ka

Ispis
Neposredno uo?i nedavnih izbora u Gr?koj, koji su u centrali EU ocijenjeni kao sudbonosni, mlada socijalna radnica i politi?ka aktivistica Pavlina Spandoni iz Atine rekla je novinarki Jutarnjeg lista: "Dvadeset godina smo mi Grci ivjeli u drutvu u kojem je korupcija bila op?i obrazac ponaanja.


Sada treba da vidimo ta ?emo. Glas za Samarasa je glas za nerazumna pravila Evrope i nastavak agonije. Glas za Ciprasa glas je za drahmu. A to je sigurna propast za sve nas".

Glasaju?i za Samarasovu konzervativnu Novu demokratiju, Grci su tijesnom ve?inom izabrali nastavak agonije", to je sinonim za provo?enje bolnih reformi. Prevladao je strah od izlaska iz eurozone i katastrofa je izbjegnuta. Novi premijer Antonio Samaras sastavio je vladu za samo tri dana. Me?utim, ovakvim ishodom gr?ko drutvo ne?e biti pote?eno frustracija i dubokih podjela. Aleksis Cipras, harizmati?ni ljevi?ar i bivi komunista, koji odbija "spasila?ki paket" EU i MMF-a, odlazi u opoziciju sa mo?nih 27 posto glasova.

Prije ovih izbora, Samaras je bio lider vode?e opozicione partije. "Trae od mene da prihvatim lijek od koga se umire. Ja to ne?u uraditi", izjavio je prije godinu, kada je zemlja bila suo?ena sa dramati?nim uslovima kojima su EU i MMF diktirali svoj paket finansijske pomo?i. Samaras je u me?uvremenu promijenio svoj stav, pobijedio je na izborima, ali bi to mogla biti Pirova pobjeda. Ve? sredinom idu?eg mjeseca dravna blagajna ?e ostati prazna, slijedi otputanje 150 hiljada zaposlenih u javnom sektoru, novo smanjenje plata i penzija je neminovno Posla ?e biti sve manje, a besku?nika sve vie.

Ne sje?am se kad sam prvi put ?uo uzre?icu "Duan k'o Gr?ka", vjerovatno sredinom sedamdesetih godina, kad je Gr?ka izala iz vojne diktature kao siromana zemlja. "Duan sam ti k'o Gr?ka", bio je jedan od slogana nae tadanje ivotne svakodnevice. U opticaju je bila i druga verzija: "Nemoj mu biti irant, on ti je duan k'o Gr?ka". Bila su to dobra vremena, posljednje godine socijalisti?kog blagostanja bez pokri?a, kad je svaki zaposleni jugoslavenski gra?anin imao bar po dva kredita, pa re?i da si duan "k'o Gr?ka" bilo je posve prirodno, gest solidarnosti sa ostalom socijalisti?kom bra?om. Pri ?emu niko nije znao kome je to i koliko Gr?ka duna, ni zato je duna. Ta stvar nije bila predmet novinskih vijesti.

I Grci su nakon vojne diktature, po sli?nom receptu, ivjeli dobro. Nova demokratska vlast je uspostavila vie nego dareljiv socijalni sistem, sa mnogobrojnim povlasticama i visokim platama, ali je zato gotovo nepostoje?a poreska politika u?inila dravnu blagajnu praznom. Kad je 1999. uveden euro, Gr?ka je postala najzaduenija zemlja Evropske unije. Desetak i neto godina kasnije, uvidom u njeno knjigovodstvo, utvr?eno je da gr?ki dug premauje stotinu milijardi eura. Ogroman novac potroen je na li?ni standard gra?ana.

Drava je ostala bez kea, a blagostanje je preko no?i zamijenjeno naglim padom standarda. Gr?ki virus izazvao je finansijsku i politi?ku groznicu u Berlinu i Bruxellesu. Na vijest da vie nema para i da je doao kraj lagodnom ivotu, te da dolaze teke godine odricanja i pukog preivljavanja, Grci su izali na ulice. Atina je bila u plamenu, zapaljeno je na hiljade automobila, rulja je unitavala sve to je stigla. To je bio atraktivan materijal za medije, ali no?na mora za Angelu Merkel i glavni tab Evropske unije. Svako ko je doivio sli?an sunovrat troe?i tu?e pare da bi ivio na visokoj nozi, moe danas da kae: "Prop'o sam k'o Gr?ka".

Grci jo ne mogu da shvate da su, zajedno sa svojim neodgovornim i korumpiranim elitama, sami "pojeli" svoju zemlju, ta?nije njenu ekonomiju. Gr?ke eljeznice ostvaruju prihod od 100 miliona eura godinje, a samo na plate troe 400 miliona eura. Nakon ulaska zemlje u EU, standard gr?kih poljoprivrednika porastao je nekoliko puta. Razmjere korupcije bile su nevjerovatne. Drava je funkcionisala kao lopovska druina, a gra?ani su je u tome slijedili koliko god su znali i mogli. Porez je malo ko pla?ao. Pripadnici najbogatijih slojeva advokati, stomatolozi, biznismeni ili vrhunski lije?nici, koji posjeduju vile s bazenima, jahte, helikoptere i avione prijavljivali su prihod od nekoliko stotina eura mjese?no. Kako prenose mediji, na ostrvu Zakintos prijavljen je veliki broj lanih slijepaca kako bi primali velika davanja od drave. "Zdravstveni sistem je korumpiran, ali narod doivljava kao uspjeh kad prevari lopovsku dravu", izjavio je jedan stanovnik Zakintosa nakon to je prevara otkrivena. Sada je dolo vrijeme da se plate svi dugovi i svi ru?kovi koji su proteklih godina pojedeni besplatno. "MMF nema namjeru da ublaava uslove niti prua dalju pomo? zemlji koja nije u stanju da se izbori sa nepla?anjem poreza. Imam vie simpatija za gladnu djecu u Nigeriji nego za patnje siromanih Atinjana", poru?ila je Grcima efica ove me?unarodne finansijske institucije Christine Lagarde.

Nadam se da se me?u ?itaocima ove kolumne ne?e na?i niko ozbiljan ko ?e re?i: Pri?a je zanimljiva, ali kakve sve to ima veze sa Bosnom i Hercegovinom? Ne samo to ima veze, ve? smo, kako upozoravaju strani eksperti, samo korak od gr?kog scenarija. Zajedni?ki imenitelj naih problema je krajnje neodgovorno rukovo?enje dravom. Narod se i tamo i ovdje spontano zalijepio za korumpirane elite. Uostalom, uporedite paljivo ovaj kratki pregled propadanja Gr?ke sa politi?kom, ekonomskom i socijalnom situacijom u naoj zemlji. Zar vam ne do?e da viknete: Propali smo k'o Gr?ka? Gr?ka je ?ak u boljem poloaju, jer ima program solidarne pomo?i EU. Mi nemamo nita. Jerko Ivankovi? Lijanovi?, jo nerazvlateni federalni ministar poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede, uvjerava javnost da je jedini spas formiranje vlade narodnog jedinstva. To zvu?i kao uspjela parodija. O kakvom institucionalnom izrazu narodnog jedinstva uop?e moe biti govora u zemlji u kojoj su Srbi, Hrvati i Bonjaci krvavim ratom namirivali nekakve nenamirene ra?une, da bi u miru nastavili ivjeti u mrnji i uz geslo: Dabogda komiji pocrkale sve krave!