Vije?nici dali sve?anu izjavu

Ispis
Neto manje od dva mjeseca nakon izbora odrana konstituiraju?a sjednica Op?inskog vije?a Sapna u novom sazivu na kojoj su op?inski na?elnik Ismet Omerovi? i novoizabrani vije?nici u Op?inskom vije?u Sapna dali sve?ane izjave o prihvatanju mandata i preuzimanju dunosti.

Vije?ni?ke mandate za op?insko vije?e Sapna preuzeli su Be?irovi? Ramo, Muj?inovi? Devad, Poljakovi? Fadil, Ahmetovi? Fedahija,  Ibraevi? Husejin i Nuhanovi? Sedin iz Stranke demokratske akcije (SDA); Junuzovi? Adem, Omerovi? Rusmin, Smajlovi? Hazim, Hodi? Fatima i Kahrimanovi? Safet iz Nezavisne liste Ismet Omerovi?;  Halilovi? Ismet, Hasanovi? Rusmir, Gui? Mirnes i Raidovi? Hasan iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu    (S BiH), Ali? Mehmed i Br?ak Senad iz Socijal-demokratske partije (SDP); Avdi? Munib iz Saveza za bolju budu?nost (SBB); Hamidovi? Huso iz Snage ekonomskog pokreta (SEP); Salihovi? Hajrudin iz Nezavisne liste Zaseok i Sulji? Sadik nezavisni kandidat.

Ve?inu u Op?inskom vije?u Sapna ?ini ira kolalicija sa 15 (petnaest) vije?nika okupljena oko  Nezavisne liste Ismet Omerovi?, dok ?e opozicija biti Stranka demokratske akcije sa est vije?nika koji su dobili povjerenje gra?ana. 

Novoizbrani vije?nici na dananjoj sjednici donijeli su Odluku da funkcija predsjedavaju?eg Op?inskog vije?a Sapna u naredne ?etiri godine bude volonterska, a za predsjedavaju?eg Op?inskog vije?a Sapna jednoglasno je izabran Mirnes Gui? iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu (S BiH), dok je za njegovog zamjenika izabran Huso Hamidovi? iz Snage ekonomskog pokreta (SEP).

Predjsedavaju?i Op?inskog vije?a Sapna Mirnes Gui? zahvalio se onima koji su ga predloili i izabrali za ovu zna?ajnu poziciju te izrazio svoju nadu i o?ekivanja da ?e se ovo Vije?e baviti ozbiljnim pitanjima i suo?iti se sa izazovima koji su pred nama te dodao: elim da svi imamo na umu da smo dobili povjerenje gra?ana da u ime njih odlu?ujemo, stoga se nadam da ?e nai interesi biti ono to su njihovi, a nama uz to pripada i odgovornost za svakoga od njih. elim pozvati sve vije?nike da u radu ovoga Vije?a daju svoj maksimalan doprinos i zajedno sa na?elnikom, gosp. Omerovi?em  stvorimo to bolje uslove za ivot ljudi. Izgradimo dobre me?usobne odnose, pa ?emo to uspjeti prenijeti i na druge ljude , istakao je Gui?.
Novi-stari na?elnik Ismet Omerovi?  kazao je da ?e sa ve?inom koju ima u Op?inskom vije?u, u narednom periodu biti puno lake donoene odluke o realizaciji zna?ajnih projekata u op?ini Sapna, a na dobrobit svih gra?ana.

ef kluba vije?nika Stranke demokratske akcije Ramo Be?irovi? istakao je da ?e u svom radu vije?nici SDA podrati svaku predloenu odluku koja je za dobrobit svih gra?ana op?ine Sapna.

Tekst i foto: Op?ina Sapna